ประถมศึกษา-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรื่อง: แบบประเมินผลตามตัวชี้วัด สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม5
โดย: กฤษณา วิเชียรเพชร
 
เนื้อหาประกอบด้วย
• แบบประเมินผลตามตัวชี้วัด
• แบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้
• แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
• เฉลยแยกเล่ม
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
...
 
ราคาปกติ : 70 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: แบบประเมินผลตามตัวชี้วัด สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม6
โดย: กฤษณา วิเชียรเพชร
 
เนื้อหาประกอบด้วย
• แบบประเมินผลตามตัวชี้วัด
• แบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้
• แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
• เฉลยแยกเล่ม
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
...
 
ราคาปกติ : 80 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: แบบประเมินผลสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.1
โดย: กฤษณา วิเชียรเพชร
 
เนื้อหาประกอบด้วย
• แบบทดสอบตามจุดประสงค์การเรียนรู้ทั้งแบบอัตนัยและปรนัย โดยแบ่งเป็นหน่วย
การเรียนรู้ ตามสาระ 5 สาระ ดังนี้
• ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม, หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และก...
 
ราคาปกติ : 55 บาท
ราคาสมาชิก 50 บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: แบบประเมินผลสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.2
โดย: กฤษณา วิเชียรเพชร
 
เนื้อหาประกอบด้วย
• แบบทดสอบตามจุดประสงค์การเรียนรู้ทั้งแบบอัตนัยและปรนัย โดยแบ่งเป็นหน่วย
การเรียนรู้ ตามสาระ 5 สาระ ดังนี้
• ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม, หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และก...
 
ราคาปกติ : 58 บาท
ราคาสมาชิก 53 บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: แบบประเมินผลสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.3
โดย: กฤษณา วิเชียรเพชร
 
เนื้อหาประกอบด้วย
• แบบทดสอบตามจุดประสงค์การเรียนรู้ทั้งแบบอัตนัยและปรนัย โดยแบ่งเป็นหน่วย
การเรียนรู้ ตามสาระ 5 สาระ ดังนี้
• ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม, หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และก...
 
ราคาปกติ : 68 บาท
ราคาสมาชิก 62 บาท
ดูรายละเอียด...
หน้าที่ 3/4    1  ,    2  ,    3  ,    4  , 

นิทาน-หนังสืออ่านนอกเวลา
เสริมความรู้-คณิตศาสตร์
เสริมความรู้-ภาษาอังกฤษ
เสริมความรู้-สังคมศึกษา
อนุบาล-คณิตศาสตร์
อนุบาล-ภาษาอังกฤษ
อนุบาล-สังคมศึกษา
อนุบาล-วิทยาศาสตร์
อนุบาล-ภาษาไทย
ประถมศึกษา-คณิตศาสตร์
ประถมศึกษา-ภาษาไทย
ประถมศึกษา-วิทยาศาสตร์
ประถมศึกษา-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประถมศึกษา-ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษา-สุขศึกษาและพลศึกษา
ประถมศึกษา-การงานและอาชีพ
ประถมศึกษา-ชุดติวเข้ม
ประถมศึกษา-คู่มือเตรียมสอบ
ประถมศึกษา-คอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-ภาษาไทย
มัธยมศึกษาตอนต้น-คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาตอนต้น-สังคมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น-วิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-คู่มือเตรียมสอบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ภาษาไทย
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-วิทยาศาสตร์ทั่วไป
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ฟิสิกส์
มัธยมศึกษาตอนปลาย-เคมี
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ชีววิทยา
มัธยมศึกษาตอนต้น-ชุดติวเข้ม
มัธยมศึกษาตอนปลาย-คู่มือเตรียมสอบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-เบ็ดเตล็ด
    
ค้นหา :